Mục Bé Tám viết về Thiền đường Jolicoeur Montréal

TBVV #66: http://www.voviphatphap.org/docs/tbvv/2012/TBVV066.pdf
TBVV #66 : http://www.voviphatphap.org/docs/tbvv/2012/TBVV066.pdf
TBVV #66: http://www.voviphatphap.org/docs/tbvv/2012/TBVV066.pdf
TBVV # 90 : http://www.voviphatphap.org/docs/tbvv/2012/TBVV090.pdf