Kỷ Nguyên Di-Lạc

 

Ô HÊ ! Ô HÊ !

Yêu, yêu, yêu, thật là yêu !

Thương, thương, thương, thật là thương !

Về đây chung sống thương yêu hòa bình. (bis)

 

 

Ô HÊ ! Ô HÊ !

Cuộc đời tạm bợ đó nghe !

Vui buồn mê chấp, chẳng về được đâu ! (bis)

 

 

Ô HÊ ! Ô HÊ !

Kỷ Nguyên Di-Lạc giải sầu.

Thương yêu tha thứ, tiến sâu chơn tình. (bis)

 

 

Ô HÊ ! Ô HÊ !

Chẳng còn động loạn bối bê.

Tình thương thanh tịnh hương quê của hồn. (bis)

 

 

Ô HÊ ! Ô HÊ !

Tự tu tự thức sanh tồn.

Khai thông khối óc, chẳng còn si mê. (bis)

 

 

Ô HÊ ! Ô HÊ !

Yêu, yêu, yêu, thật là yêu !

Thương, thương, thương, thật là thương !

Về đây chung sống thương yêu hòa bình. (bis)

 

 

Ô HÊ ! Ô HÊ ! ….   Ô HẾ !